Jest to najstarsze bractwo działające na terenie parafii nieprzerwanie od ponad 300 lat. Wspólnota modlitewna skupiająca osoby, które swoją modlitwą zanoszoną do św. Barbary- patronki dobrej śmierci, upraszają dla siebie oraz członków wspólnoty parafialnej, łaskę uświęcającą w godzinie śmierci. Są czcicielami Najświętszego Sakramentu a w codziennej modlitwie modlą się w intencji parafian. W swym życiu kierują się Przykazaniem Miłości Boga i bliźniego.

Nie jest znana dzisiejsza liczba żyjących członków bowiem zaginęła księga, do której wpisywali się nowi członkowie. Księga była ostatni raz wystawiona jeszcze za proboszcza Konrada Zołotara ( jak podaje jedna z pamiętających ją członkiń). Udało się ustalić, że na dzień 1 grudnia 2012r. przy kościele w Sławianowie jest 6 osób żyjących należących do tego stowarzyszenia, które wpisały się do bractwa w czasie kiedy owa księga była wystawiana.

Dnia 1 grudnia 2012r. szeregi bractwa zasiliło 9 nowych członkiń, które wpisały się do nowo powstałej księgi. Z historii Bractwa św. Barbary. Bractwo św. Barbary powstało dzięki staraniom proboszcza Tomasza Barankiewicza, który w latach 1701-1702 udał się z pielgrzymką do Stolicy Apostolskiej aby prosić papieża o zgodę na jego powstanie.

W 1702 roku papież Klemens XI przekazał list odpustowy dla nowo powstałego bractwa a list ten został ogłoszony przez arcybiskupa gnieźnieńskiego kard. Michała Radziejowskiego 17 X 1702 r. Dzięki czemu stowarzyszenie to uzyskało osobowość prawną. Do kościoła sławianowskiego jednak bractwo zostało dopiero wprowadzone w 1704r. Nie jest znana przyczyna tego opóźnienia. Od samego początku bractwo św. Barbary przyjmowało w swoje szeregi wszystkich katolików, którzy przyjęli sakrament Eucharystii i byli w stanie wypełniać obowiązki wynikające z członkostwa.

Nowych członków przyjmowano tylko raz w roku – w czasie święta św. Barbary a dokładniej w drugą niedzielę Adwentu. Ceremonia odbywała się w kościele parafialnym przed ołtarzem patronki. Członkowie bractwa w sposób szczególny adorowali Najświętszy Sakrament, często przystępowali do komunii świętej i uczęszczali na Msze święte nawet codzienne. Dużą uwagę skupiali na przykazaniu miłości Boga i bliźniego, starali się dawać przykład przez dobre i pobożne życie. Przynajmniej raz w miesiącu spowiadali się, a każdej niedzieli odmawiali w intencji współbraci ,,Modlitwę Pańską”. Każdego dnia modlili się do Matki Bożej, św. Barbary i Najświętszego Sakramentu. Troszczyli się aby nikt nie umarł bez przyjęcia Eucharystii.

 

Modlitwa do św. Barbary

Niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie, Wszechmogący Boże, święta Barbara, panna i męczennica, która Tobie zawsze się podobała tak ze względu na czystość życia, jak również na wyznanie wiary w obliczu śmierci, abyś nam odpuścił grzechy nasze i udzielił łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukochałaś niewinne życie, racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy.

Patronko konających, serdecznie cię proszę, uproś mi w godzinie śmierci mojej doskonały żal za grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie Boże. Niech bez pojednania się z Bogiem nie schodzę z tego świata, ale rozgrzeszony i pokrzepiony Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa otrzymam ojcowskie przebaczenie i wiekuiste życie wśród świętych w niebie. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEJ BARBARY

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże!
Duchu Święty Boże!
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Barbaro
Święta Barbaro, panno i męczennico
Święta Barbaro, oblubienico Chrystusowa
Święta Barbaro, bezbożnego ojca pobożna córko
Święta Barbaro, różo między cierniem bałwochwalstwa
Święta Barbaro, ozdobo swojego narodu
Święta Barbaro, wyznawczyni i chwało Krzyża świętego
Święta Barbaro, wielka czcicielko Najświętszego Sakramentu
Święta Barbaro, szafarko Niebieskiego Pokarmu
Święta Barbaro, patronko umierających
Święta Barbaro, we własnym domu prześladowana
Święta Barbaro, w odosobnieniu z Bogiem przestająca
Święta Barbaro, przez własnego ojca zamordowana
Święta Barbaro, nad złem i przemocą tryumfująca
Święta Barbaro, pełna Bożego pokoju
Święta Barbaro, opiekunko ubogich
Święta Barbaro, przed wieczną karą chroniąca
Święta Barbaro, kielich zbawienia niosąca
Święta Barbaro, przewodniczko w drodze do nieba
Święta Barbaro, nadziejo grzeszników
Święta Barbaro, wspomożycielko konających
Święta Barbaro, na sądzie ostatecznym patronko
Święta Barbaro, zawsze wierna Bogu
Święta Barbaro, w cierpieniach czyśćcowych ochłodę niosąca
Święta Barbaro, w wiecznej chwale królująca
Abyśmy od wszelkiego zła uwolnieni byli, przyczyń się za nami!
Aby w rodzinach naszych zgoda panowała
Abyśmy od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowani zostali
Abyśmy bez pojednania z Bogiem z tego świata nie zeszli
Abyśmy ulgi w cierpieniach doznawali
Abyśmy zbawienną cierpliwość w utrapieniach zachowali
Abyśmy łaskę wytrwania ostatecznego otrzymali
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przyjść mogła
Abyś nam zbawienie wieczne wyprosić mogła
Przez zasługi twoje, przyczyń się za nami!
Przez okrutne męczeństwo twoje
Przez bohaterską śmierć twoją
Przez chwałę twoją
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
K. Módl się za nami, święta Barbaro!

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się!
Panie, niech wstawiennictwo świętej Barbary, dziewicy i męczennicy, broni nas od wszelkich przeciwności i wyjedna nam przy końcu życia łaskę prawdziwej pokuty, szczerej spowiedzi i przyjęcie Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ BARBARY

Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukochałaś niewinne życie, racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy i ciała.

Patronko konających, serdecznie cię prosimy, uproś nam w godzinę śmierci naszej doskonały żal za grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie Boże. Niech bez pojednania się z Bogiem nie schodzimy z tego świata, ale rozgrzeszeni i pokrzepieni Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa otrzymamy ojcowskie przebaczenie i wiekuiste życie wśród Świętych w niebie. Amen.