Wyszuk

Wyszukiwarka grobów (Naciśnij na baner wyżej)

 

 

 

 

REGULAMIN CMENTARZA

Skrócony (na tablicy)

 1. Cmentarz w Sławianowie jest własnością parafii pw. św. Jakuba Apostoła.
 2. Administratorem cmentarza jest ksiądz proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika którym jest grabarz.
 3. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z księdzem proboszczem w kancelarii parafialnej, gdzie należy bezwzględnie przedłożyć oryginał karty zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, bez którego pogrzeb nie może się odbyć.
 4. Nie wolno jeździć na terenie cmentarza pojazdami mechanicznymi, chodzić po grobach, wprowadzać psów i innych zwierząt.
 5. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
 6. Wysokość opłat cmentarnych jest ustalana z księdzem proboszczem. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka.
 7. Pokładne to opłata składana administratorowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 8. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 9. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 10. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić księdzu proboszczowi. Osoba wykonująca prace na cmentarzu musi posiadać zgodę księdza proboszcza na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 11. Nie wolno pozostawiać i wyrzucać śmieci na cmentarzu i jego obrzeżach.
 12. Dodatkowe informacje na temat cmentarza można uzyskać u ks. proboszcza.

Szczegółowy

 1. Cmentarz w Sławianowie jest własnością parafii pw. św. Jakuba Apostoła.

 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika.

 3. Wszyscy uczestnicy ceremonii pogrzebowych oraz przebywający na cmentarzu są zobowiązani do podporządkowania się regulaminowi cmentarza i zarządzeniom jego Administratora.

 4. Należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza na: postawienie każdego nagrobka, wjazd pojazdów mechanicznych na cmentarz, montowanie ławek, sadzenie krzewów przy grobach i układanie chodników wokół grobów. Bez zgody Administratora cmentarza nie można: dokonywać ekshumacji zwłok, bądź przeniesienia do innego grobu, remontu pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy, wykonywać betonowych podestów przy grobie, stosować kafelkowania.

 5. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem po przedstawieniu administratorowi cmentarza decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura lub sąd).

 6. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z Administratorem cmentarza w biurze parafialnym, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 7. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu oryginału karty zgonu, zawierającej adnotację z Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

 8. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu Administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka. Projekt ten przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt i napisy pomnika. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

 9. Napisy na nagrobkach powinny odzwierciedlać prawdy chrześcijańskiej wiary i nawiązywać do Pisma Świętego.

 10. Grób nie może być wykorzystany do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

 11. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia pokładnego przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do kolejnego pochówku, tzn. Administrator może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania tam innego zmarłego.

 12. Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Administratora.

 13. Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Administratora.

 14. Wpływy z pokładnego z prawem na ustawienie nagrobków oraz prolongat i rezerwacji miejsc są przeznaczone na inwestycje cmentarne i parafialne, a w szczególności na koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza.

 15. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu.

  Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat.

 16. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat. Wysokość opłaty za rezerwację miejsca na cmentarzu jest równa wysokości pokładnego. Przy pochówku osoby, która posiada miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.

 17. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

 18. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, i jest każdorazowo wyznaczane przez Administratora.

 19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

 20. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, i zgłoszeniu zakresu prac w biurze parafialnym.

 21. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie wywieźć z cmentarza pozostałe materiały budowlane i inne nieczystości. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

 22. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez wykonawcę postanowień regulaminu albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

 23. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

 • dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m, odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

 • dla pozostałych zwłok: długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m, odstępy – od każdego boku po min. 0,5 m,

 • Groby rodzinne przeznaczone na składanie dwóch trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2 m, szerokość 1,8 m, głębokość 1,7 m, odstępy – od każdego boku po min. 0,5 m.

 1. Wymiary pomników na grobach:

 • dla zwłok dzieci: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m

 • dla pozostałych zwłok: długość 2 m, szerokość 1 m

 • pomnik rodzinny, (podwójny) na dwóch trumnach obok siebie: długość 2 m, szerokość 1,8 m

 1. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.