Chrzest

Chcąc zapisać dziecko do chrztu, do kancelarii parafialnej winno się zgłosić przynajmniej jedno z rodziców, lub prawnych opiekunów i przedstawić świadectwo urodzenia dziecka, w miesiącu poprzedzającym chrzest.

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do wspólnoty Kościoła.

Wymagane dokumenty:
– Odpis aktu urodzenia z USC.
– Rodzice chrzestni muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenia z parafii do której należą, że mogą pełnić godność rodziców chrzestnych

Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
W dniu chrztu chrzestni składają podpisy w księgach metrykalnych.

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:
– został wyznaczony przez rodziców dziecka;
– jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,
– przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
– nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
– należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań rodzica chrzestnego.

Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowanie rozpoczęły już klasy 1 i 2 gimnazjum.
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, “przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową.
Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.

Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje “znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność

Ważnym momentem, który poprzedza celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób do niej należy, jest poświęcenie krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma świętego.

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.
Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 

Małżeństwo

W ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach przedmałżeńskich prowadzonych ks. proboszcza oraz w trzech indywidualnych spotkaniach w Poradnictwie Rodzinnym.

Okres przygotowania do zawarcia ślubu wynosi trzy miesiące. Dlatego też narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych).

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAWARCIA sakramentu małżeństwa:
– aktualne świadectwo chrztu św. do sakramentu małżeństwa
– świadectwo uczestnictwa w zajęciach z religii (ostatnia klasa) – ksero
– dokument o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

– dowód osobisty

– dokument z urzędu stanu cywilnego do ślubu konkordatowego

– jeżeli jest ślub narzeczonych z innej parafii, to zgoda proboszcza narzeczonego lub narzeczonej

Trzeba znać rok I Komunii św.