Chrzest

Chcąc zapisać dziecko do chrztu, do kancelarii parafialnej winno się zgłosić przynajmniej jedno z rodziców, lub prawnych opiekunów i przedstawić świadectwo urodzenia dziecka, w miesiącu poprzedzającym chrzest.

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do wspólnoty Kościoła.

Wymagane dokumenty:
– Odpis aktu urodzenia z USC.
– Rodzice chrzestni muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenia z parafii do której należą, że mogą pełnić godność rodziców chrzestnych

Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
W dniu chrztu chrzestni składają podpisy w księgach metrykalnych.

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:
– został wyznaczony przez rodziców dziecka;
– jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,
– przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
– nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
– należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań rodzica chrzestnego.

Małżeństwo

W ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach przedmałżeńskich prowadzonych ks. proboszcza oraz w trzech indywidualnych spotkaniach w Poradnictwie Rodzinnym.

Okres przygotowania do zawarcia ślubu wynosi trzy miesiące. Dlatego też narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych).

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAWARCIA sakramentu małżeństwa:
– aktualne świadectwo chrztu św. do sakramentu małżeństwa
– świadectwo uczestnictwa w zajęciach z religii (ostatnia klasa) – ksero
– dokument o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

– dowód osobisty

– dokument z urzędu stanu cywilnego do ślubu konkordatowego

– jeżeli jest ślub narzeczonych z innej parafii, to zgoda proboszcza narzeczonego lub narzeczonej

Trzeba znać rok I Komunii św.

 

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, “przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową.
Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.

Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje “znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność

Ważnym momentem, który poprzedza celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób do niej należy, jest poświęcenie krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma świętego.

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.
Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; ścisłej jednoczy nas z Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą wieź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża”

KKK 1303

 

OBRZĘD BIERZMOWANIA

1. Przedstawienie kandydatów

 

Ksiądz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii …..

Biskup:  Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

 

Ksiądz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz  przystąpili do sakramentu pokuty.

 

Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

 

Wszyscy:  Amen.

 

2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

Biskup:  A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was:

Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

 

Kandydaci:   Wyrzekam się.

 

Biskup:  Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

 

Kandydaci:  Wierzę.

 

Biskup:  Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy; umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

 

Kandydaci:  Wierzę.

 

Biskup:  Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

 

Kandydaci:  Wierzę.

 

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

 

Kandydaci:  Wierzę.

 

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Wszyscy:  Amen.

 

3. Liturgia sakramentu

 

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje; odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

 

[Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu i klękają.]

 

Biskup: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela daj im ducha mądrości i rozumu, ducha umiejętności i pobożności napełnij ich duchem bojaźni Twojej: Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Wszyscy:  Amen.

 

[Kandydaci podchodzą do biskupa razem ze swoimi świadkami bierzmowania]

[Świadek bierzmowanego kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata]

[Biskup zwilża wielki polec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata]

Biskup: …Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

 

Bierzmowany:  Amen.

 

Biskup: Pokój z tobą.

 

Bierzmowany: I z duchem twoim.